MLK-GROUP - ГРУППА КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

НОВОСТИ

消息 MLK-GROUP

储蓄银行与MLK-Group签署合作协议

12月5日,MLK-Group所有人兼首席执行官埃姆沙诺夫先生(Alexander Emshanov)与伏尔加维亚特卡储蓄银行副行长兼董事长科尔季平先生(Pyotr Koltypin)签署了一项协议,以扩大在企业贷款、投资和出口融资以及其他银行服务方面的战略合作。